Training Programmes : Management, Leadership and Coaching

Training Programmes
Leadership με Βιωματική Προσέγγιση

Code: D07LEADX
Type: MMC Experiential Workshop
Category: Leadership
Hours: 7
Duration: 1 day, 8 hours
Speaker: Dimitris Vintzilaios
 

Topics
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
COACHING
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ


Who Should Attend
Το εργαστήρι απευθύνεται σε νέα και έμπειρα στελέχη της ανώτερης και ανώτατης βαθμίδας που οδηγούν ομάδες στην επίτευξη στόχων.
Βοηθά τους νέους διευθυντές να κατανοήσουν τις αποτελεσματικότερες συμπεριφορές γύρω από την διοίκηση της ομάδας τους.
Επίσης, διευθυντές με εμπειρία θα συνειδητοποιήσουν τις συμπεριφορές που χρησιμοποιούν στην άσκηση των καθηκόντων τους και θα κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζονται για να γίνουν αποτελεσματικότεροι στην καθημερινή πρακτική για την καθοδήγηση, την παρακολούθηση, και την αξιολόγηση προόδου της ομάδας τους. Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο απευθύνεται σε υποδιευθυντές και διευθυντές, διευθυντές τμημάτων, project team leaders και γενικά οποιονδήποτε έχει υπό την εποπτεία του άλλα στελέχη.


Purpose
Η σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα επιβάλλει τον σύγχρονο ηγέτη να αναπτύξει ποικίλες ηγετικές ικανότητες όπως στρατηγική σκέψη, την δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων, το coaching, την ανάθεση, τον συντονισμό, την παρακίνηση, την επικοινωνία και το feedback, τη διαχείριση των συγκρούσεων, και την ανάληψη ρίσκου και πρωτοβουλίας. To πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην στοχοθέτηση, την καθοδήγηση της ομάδας για να πετύχει τους στόχους και την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος.
Μέσα από διαδοχικούς κύκλους βιωματικής δράσης και συμπερασματικής συλλογιστικής οι συμμετέχοντες οδηγούν την ομάδα τους στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι δράσεις αναλόγως των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί δοκιμάζουν και αναπτύσσουν ποικίλες ηγετικές με έμφαση την επικοινωνία, την στοχοθέτηση και την καθοδήγηση.


Objectives
Στόχοι:
Οι στόχοι αυτού του βιωματικού προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
•Η βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας, αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης ως απαραίτητο χαρακτηριστικό του σύγχρονου ηγέτη
•Η βελτίωση της Ικανότητας για συνεργασία - ατομικοί και ομαδικοί στόχοι
•Η απόκτηση ικανοτήτων καθοδήγησης


Prerequisites
Δεν υπάρχουν

Methodology
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για το σχεδιασμό του προγράμματος βασίζεται στην εσωτερική κινητοποίηση και τη συνεχή δημιουργία ενέργειας μέσω δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και συζήτηση του θεωρητικού μέρους, για την πληρέστερη κατανόηση της εκάστοτε δράσης.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς τρόπους, όπου ο εκπαιδευτής-ειδικός παρουσιάζει πληροφορίες και γνώσεις, ο εμψυχωτής που χρησιμοποιεί αυτήν τη μέθοδο, θα δημιουργήσει καταστάσεις, παρόμοιες με επιχειρησιακά θέματα που ζητούν λύσεις, στις οποίες θα κληθούν οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις δικές τους απαντήσεις. Η πληροφόρηση που παρέχεται από τον εμψυχωτή προτρέπει τους συμμετέχοντες να δράσουν βασισμένοι στις αποφάσεις τους, οι οποίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα προσωπικής ή ομαδικής διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων.

Μετά τη βιωματική δράση εξετάζονται θέματα όπως “αυτοεικόνα”, “επικοινωνία”, “αυτοαντίληψη”. Σε αυτό το επίπεδο ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τη δημιουργία ενός κοινού επιπέδου αντίληψης και κατανόησης των παραγόντων που διαμορφώνουν τη δυναμική της μελών της ομάδας, παρά για αλλαγές στην συμπεριφορά ατόμων και ομάδων.


TimeTable
08:30 - 10:45 ΓΝΩΡΙΜΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
Συμπερασματική Λογική – Λειτουργική Κατανόηση

Στόχοι
Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωριστούν με διαφορετικούς τρόπους από ότι συνήθως και να εξοικειωθούν βαθμιαία με τις τεχνικές της βιωματικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια του διημέρου. Η κατανόηση ενός μοντέλου επικοινωνίας, καθώς και παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική μετάδοση του μηνύματος. Εργαστήρι το οποίο μέσα από την αυτοαποκάλυψη και την επαναπληροφόρηση διευρύνει την αυτοαντίληψη των συμμετεχόντων, σε πρώτη φάση σε ατομικό επίπεδο και στην επόμενη φάση σε εργασιακό επίπεδο.

Περιεχόμενο βιωματικής δράσης:
Παιχνίδια γνωριμίας, κινητικά παιχνίδια, Εργαστήρι Γλυπτικής, Διάσχιση Τούνελ κ.λ.π
Ασκήσεις Επικοινωνίας Λεκτικής - Μη Λεκτικής, Α! Παράπονο, 4-Γωνίες κ.λ.π.
Παιχνίδια με συμβολικούς καθρέφτες που οδηγούν σε εσωτερικά μονοπάτια και εμπόδια που βγαίνουν στην επιφάνεια

10:45 - 11:00 Διάλειμμα

11:00 - 13:00 ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Συμπερασματική Λογική – Λειτουργική Κατανόηση

Στόχοι
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει παιχνίδια που θα αναδεικνύουν την ατομική ανταγωνιστικότητα έναντι της επίτευξης ατομικών και ομαδικών στόχων. Πυροδότηση συζητήσεων για την αποδοχή της ατομικής ανταγωνιστικότητας, ανταμοιβή και διοχέτευση της ενέργειας σε συνεργατικές κατευθύνσεις. Πυροδότηση συζητήσεων του «εμείς–εσείς» και συνειδητοποίηση ότι «όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα».
Ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μεταξύ αυτών που είναι στην πρώτη γραμμή και αυτών που υποστηρίζουν από τα μετόπισθεν. Μια διαμάχη πάντα επίκαιρη, που η επίλυσή της βοηθά στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού

Περιεχόμενο βιωματικής δράσης:.
Παιχνίδια ανταγωνισμού & συνεργασίας
•Αλυσίδες και Μπάλες
•Εμπόδια – Εμπόδια Παντού

13:00 - 13:45Γεύμα


13:45-15:45 COACHING

Στόχοι
Τα παιχνίδια αυτά περιέχουν δράσεις που δίνουν την δυνατότητα στους συμμετέχοντες περιοδικά, να καθοδηγήσουν την ομάδα τους στην επίτευξη ενός στόχου, ενώ ταυτόχρονα παίρνουν αναπληροφόρηση για να βελτιώνουν τον τρόπο που καθοδηγούν.
Η ομάδα προσπαθεί να επιτύχει ένα στόχο συνυφασμένο με μια σειρά εμπόδια-προκλήσεις.
Στην διαδικασία αυτή δίνεται η ευκαιρία σε διάφορα μέλη της ομάδας να καθοδηγήσουν τους υπόλοιπους.

Περιεχόμενο βιωματικής δράσης:
Παιχνίδια Καθοδήγησης:
•Οι Τυφλοί Γεωμέτρες
•Το ναρκοπέδιο

15:45-16:00 Διάλειμμα

16:00-17:45 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Στόχοι:
Δημιουργία σχέσεων – Ανάπτυξη ρόλων μέσα στην ομάδα. Κινητοποίηση των πόρων της ομάδας για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος.
Παράγοντες που εμπλέκονται στο συντονισμό της ομάδας. Λειτουργικότητα της ομάδας. Ανάπτυξη ενέργειας και εσωτερική κινητοποίηση.

Περιεχόμενο βιωματικής δράσης:
Σαρανταποδαρούσα, Moon walk, Κόμπος, Σαμπρέλα,
Ιστός Αράχνης, Λάβα, Πυραμίδα
Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
 

© MEDITERRANEAN MANAGEMENT CENTRE (MMC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD