Training Programmes : Officers and Supervisory

Training Programmes
Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Code: C14GREENENTR
Type: MMC Workshop
Category: Officers and Supervisory
Hours: 14
Duration: 2 days, 14 hours
Location: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Language: Greek
Attendance: 6-28
Speaker: Demetris Priftis
 

Topics
Εισαγωγή: Η Πράσινη Οικονομία
Παραδείγματα Πράσινης Επιχειρηματικότητας
Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Ορισμοί και Περιεχόμενο
Τομείς Πράσινης Επιχειρηματικής Δράσης
Προϋποθέσεις και Προκλήσεις για Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Πράσινες Δράσεις
Πράσινο Επικοινωνείν
Πηγές Χρηματοδότησης μιας Πράσινης Στρατιγικής
Πράσινο Business Plan


Who Should Attend
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
-Συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να διερευνήσουν ευκαιρίες στον τομέα του πράσινου επιχειρείν για να βοηθήσουν πελάτες τους
-Επιχειρηματίες, γενικοί διευθυντές, διευθυντές ανάπτυξης εργασιών, διευθυντές μάρκετινγκ ή στρατηγικής
-Επιστημονικό προσωπικό από τα τμήματα διεύθυνσης (γραφείο διεύθυνσης) ανάπτυξης εργασιών, μάρκετινγκ ή στρατηγικής
-Διευθυντές ή λειτουργοί που ασχολούνται με το έργο της μετατροπής της επιχείρησης σε πράσινη επιχείρηση


Purpose
Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν εναλλακτικό τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης, ο οποίος προβάλλεται ως απάντηση στην αντίφαση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Η πράσινη επιχειρηματικότητα διαφοροποιείται ουσιωδώς από την επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος δράσεις (έχουν υπάρξει παραδείγματα εταιρειών ανακύκλωσης που δεν ήταν καθόλου «πράσινες») και καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της πράσινης επιχειρηματικότητας είναι η εκπόνηση ενός πράσινου επιχειρηματικού σχεδίου, είτε για μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητας, είτε για την μετατροπή μιας υφιστάμενης επιχείρησης σε «πράσινη». Λόγω της υψηλής πολιτικής προτεραιότητας, που δίδεται πλέον στη συγκεκριμένη προσέγγιση, υφίστανται σε εθνικό και ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την συγχρηματοδότηση των σχετικών επενδύσεων, τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να μετατραπούν σε 'πράσινες επιχειρήσεις'.

Objectives
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
-Να κατανοούν τι είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα και πώς μπορεί να υλοποιηθεί.
-Να γνωρίζουν τις κυριότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες που συνδέονται με το πράσινο επιχειρείν.
-Να εντοπίσουν πράσινες δράσεις τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν
-Να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο ούτως ώστε να είναι ένα πράσινο επιχειρηματικό σχέδιο.
-Να καταρτίζουν επιχειρηματικά σχέδια με πράσινο προσανατολισμό.


Prerequisites
Δεν υπάρχουν.

Methodology
Οι πιο κάτω εκπαιδευτικές μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν
1. Διάλεξη με την χρήση ηλεκτρονικής παρουσίασης
2. Ομαδική συζήτηση
3. Παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων
4. Ομαδικές ασκήσεις
5.Action Plan


Equipment
LCD Projector
Φορητός Υπολογιστής - Ηχεία (Speaker Phones)
Flip Chart/Whiteboard με χαρτί Flip Chart (Αριθμός: 2 )
Σημειωματάριο και Στυλό για συμμετέχοντες
Γραφική Ύλη


TimeTable
1η Μέρα
08:30-09:30
Εισαγωγή: Η Πράσινη Οικονομία

-Τα χαρακτηριστικά της σημερινής κατάστασης
-Οι δυνατότητες της πράσινης οικονομίας
-Προβλήματα και προοπτικές
-Οι δύο μεγάλες οικονομικές προκαταλήψεις για τη φύση και οι απαντήσεις
το περιβάλλον και η προστασία του είναι οικονομικά ανώφελα
Δεν προσφέρονται νέες θέσεις εργασίας
-Βιώσιμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα
"τεχνικός"
"οικονομολόγος"
"οικολόγος"
"πολιτικός"
-Η Κύπρος και το φυσικό περιβάλλον

09:30-10:00
Παραδείγματα Πράσινης Επιχειρηματικότητας
Ομαδική άσκηση για δημιουργία καταλόγου παραδειγμάτων πράσινης επιχειρηματικότητας

10:00-10:15 Διάλειμμα

10:15-12:15
Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Ορισμοί και Περιεχόμενο
-Τι είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα
-Πράσινη επιχειρηματικότητα - τα πλεονεκτήματα από τη χρήση μιας νέας λογικής
H εναλλακτική νέα οικονομία
τέσσερα χαρακτηριστικά:
διατήρηση περιβάλλοντος
ασφαλείς εργασιακές συνθήκες
πρόσβαση σε εκπαίδευση και ξεκάθαρο μονοπάτι καριέρας
χωρίς διακρίσεις
-Ευρύτητα πεδίου της πράσινης επιχειρηματικότητας
Νέα ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών (ατομική και κοινωνική)
Νέος σχεδιασμός
Γενική ανασυγκρότηση της εταιρίας/ της οικονομίας στο σύνολο της
-Πράσινη επιχειρηματικότητα και πραγματικότητα
-Το περιβάλλον ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

12:15-12:45 Διάλειμμα για γεύμα

12:45-13:45
Τομείς Πράσινης Επιχειρηματικής Δράσης
-Αυτοδιοικήσεις, πανεπιστήμια, ΜΚΟ
-Η σημασία του ιδιωτικοοικονομικού τομέα
-Τομείς Πράσινης Επιχειρηματικότητα
Πρωτογενής και δευτερογενής τομέας
Ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές
Τουρισμός – Πολιτισμός
Πράσινες μεταφορές
-Ανθρώπινοι πόροι και ο ρόλος τους στην πράσινη επιχείρηση

13:45-14:45
Προϋποθέσεις και Προκλήσεις για Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Ομαδική Άσκηση: SWOT analysis και παρουσίαση
-Συγκριτικά πλεονεκτήματα ποιότητας
-Προκλήσεις
οικονομίες κλίμακας
κόστος παραγωγής
-Προϋποθέσεις
πολιτικές στήριξης

14:45-15:00 Διάλειμμα

15:00-16:30
Πράσινες Δράσεις
-Χαρακτηριστικά δράσεων
ποιοτική πρωτοπορία
συστηματικότητα
συλλογικότητα
προοδευτικός πραγματισμός και ρεαλισμός
σύνδεση με την οικονομική και κοινωνική ευημερία του τόπου
περιβαλλοντική βιωσιμότητα

2η Μέρα
08:30-10:00
Πράσινες Δράσεις (2)
-Πηγές ευκαιριών για τη δημιουργία μιας πράσινης επιχείρησης
ανάδειξη ταυτότητας (διαφοροποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας)
-Διάφορα στάδια στην ανάδειξη ταυτότητας
βελτίωση ποιότητας
Διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων
Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών
Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
Ενσωμάτωση προτύπων
Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Συμμετοχή σε προγράμματα, φορείς και συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, εξοικονόμησης, νερού, ενέργειας κλπ εξορθολογισμού της κατανάλωσης και άλλα
Χορηγίες
Καλλιτεχνικές προβολές και οργάνωση εκδηλώσεων στήριξης
και άλλα


10:00-11:00
Πράσινο Επικοινωνείν
-Οικολογική πιστοποίηση
-Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
πεδία ανάπτυξης

11:00-11:15 Διάλειμμα

11:15-11:45
Πηγές Χρηματοδότησης μιας Πράσινης Στρατιγικής
-Πολιτικές Στήριξης
-Ευρωοπαικά κονδύλια
-και άλλα

11:45-13:15
Πράσινο Business Plan (1)
-Τί είναι το πράσινο business plan
Οι διαφορές του με το συμβατικό business plan
Βασικά βήματα στην κατάρτιση του πράσινου επιχειρησιακού σχεδίου
Καθορισμός στόχος
Πως η επιχείρηση θα συνεισφέρει στην πράσινη οικονομία
-Παραδείγματα όσον αφορά προιόντα, υπηρεσίες, εσωτερικές διαδικασίες, τοπική κοινωνία και οικονομία
Ανάλυση ενδιαφερόμενων μελών

13:15-13:45 Διάλειμμα για γεύμα

13:45-15:15 Πράσινο Business Plan (2)
-Η δομή ενός πράσινου επιχειρηματικού σχεδίου
Συμβατική και πράσινη αποστολή, όραμα και στόχοι
Marketing Plan
Προσαρμογή των 4Ps του μάρκετινγκ ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν το πράσινο στοιχείο
-παραδείγματα
Τρόπος λειτουργίας
προσωπικό

15:15-15:30 Διάλειμμα

15:30-16:30 Πράσινο Business Plan (3)
Μελέτες περίπτωσης (case studies)
Ομαδική συζήτηση για τις αλλαγές που θα γίνουν στα business plans των συμμετεχόντων
Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
 

© MEDITERRANEAN MANAGEMENT CENTRE (MMC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD